DOI: 10.21637/GT.2016.4.04.


A humántőke-befektetés és az Európa 2020 stratégia néhány társadalmi–gazdasági összefüggése

Investment in human capital in the socio-economic context of Europe 2020 strategy


KERESZTES Éva Réka


A felsőoktatásban magasan képzett munkaerő olyan gazdasági erőforrást jelent, amely a versenyképes gazdaság működéséhez elengedhetetlen. Az oktatási humántőke-befektetés, vagy annak hiánya, befolyásolja a felsőfokú végzettség megszerzésének a lehetőségét, vagy a társadalmi leszakadás eshetőségét. A 2008-as gazdasági válság negatív hatásainak ellensúlyozására az Európai Bizottság 2010-ben meghirdette az „Európa 2020” stratégiát. Célkitűzéseinek eléréséhez mutatószámokat határozott meg öt kiemelt területen, amelyből három kerül vizsgálatra jelen tanulmányban. A kutatás adatforrása az Európa 2020 stratégia oktatással–neveléssel, foglalkoztatással és szegénységgel/társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos indikátorai. Az iskolai végzettségi arányok a humántőke egyik fontos mérőszámának tekinthetők. Egy ország gazdasági és polgárainak szociális helyzetét befolyásolja azok iskolai végzettségének szintje és aránya. A felsőfokú végzettségűek arányának mintegy ellenpólusaként az iskolai lemorzsolódó fiatalkorúak aránya a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett népesség arányát növeli. Az alacsony iskolai végzettségűek aránya és a gazdasági fejlettség társadalmi hatásának elemzése a leszakadó rétegekre többváltozós lineáris regressziós egyenlettel került modellezésre. A magyarországi foglalkoztatottsági adatok növekedést mutatnak a vizsgált időszakban, az iskola-lemorzsolódási mutatók stagnálnak, a felsőfokú végzettségűek aránya kisebb növekedést mutat, de még elmarad az uniós átlagtól és a kitűzött célértéktől. Ahhoz, hogy Magyarországon a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek magas száma lényegesen csökkenjen, szükséges a humántőkébe való nagyobb befektetés, azaz az oktatásra fordított állami kiadások növelése, azok méltányos és hatékony elosztása és felhasználása.

KULCSSZAVAK:emberitőke-elmélet, foglalkoztatottság, alacsony iskolázottság és lemorzsolódás, felsőfokú végzettek aránya, szegénység és társadalmi kirekesztettség
JEL kódok: I25, J24


Highly qualified workforce is valuable human resource, which is inevitable for the competitive economy. Educational investment in human capital (and the lack of it) has consequences for both the higher educated and the classes that have socially fallen behind. The effects of the 2008 economic crisis had negative consequences in the European Union. Therefore, in 2010 the European Commission launched the “Europe 2020” strategy. To achieve the objectives, indicators have been identified in five priority areas, including three areas examined in the study: the areas of employment, education and poverty/social exclusion. The present study examines the relationship between economic growth and three selected fields of the Europe 2020 strategy. The levels of educational attainment affect and the economic and social situation of national economies. The economic situation of a country and the social state of its citizens are influenced by the level of educational attainments. As an opposion to the proportion of higher educational attainment is the dropout rate. The proportion of young school-leavers augment the rate of population at risk of poverty or social exclusion. The social impact of low educational attainment rate and economic growth was statistically modelled by linear regression equation. The Hungarian employment data show an increase in the period under review, the school dropout indicators are stagnating, the proportions of university graduates show slight growth, but they are still below the EU average and the set target value. In Hungary, to reduce the considerably high number of people exposed to risk of poverty or social exclusion, it is needed to invest more in human capital, that is, to increase public spending on education, with equitable and efficient allocation and utilization.

KEYWORDS: human capital theory, employment, low educational attainment and dropout rates, proportion of post-secondary graduates, poverty and social exclusion
JEL Codes: I25, J24A tanulmány letöltése | Full text download