DOI: 10.21637/GT.2016.3.08.


Az innováció, az M&A és a portfoliómenedzselés, avagy a vállalati növekedés útjai

The Innovation, M&A and Portfolio Management or Corporate Growth’s ways


KATITS Etelka – VARGA Eszter – KUCSÉBER László Zoltán – CZIRÁKI Gábor


Ahogyan a vállalati működésnek, a növekedésnek is léteznek fázisai: fellendülés, prosperálás és érettség, de nem feledkezhetünk el a növekedési válság periódusáról sem. Ezen kívül a növekedési létnek is van a belső és a külső módozata függvényében horizontális, vertikális és laterális iránya. Ebből eredően a vállalati növekedés realizálásának széles tárháza létezik. Ebből a tárházból a munkánkban 3 területet – innovációt, egyesülést és felvásárlást, valamint portfólióképzést – vizsgálunk eset- és adatbázis-elemzéssel. A tanulmányunk fókuszában a vállalati növekedés áll. Kísérletet teszünk az innováció és a portfolióképzés vállalati növekedésben betöltött szerepének magyarázatára, valamint az összeolvadások és felvásárlások, mint külső növekedési stratégia motivációinak feltárására. A kvantitatív elemzést nemzetközi és magyar empirikus vizsgálatok eredményeivel végezzük és hipotéziseinket igazoljuk.

KULCSSZAVAK: növekedés, innováció, M&A, aktív portfolióképzés
JEL kódok: M150, G30, G34


As the performance of the firm, the growth also has phases: boost, prosperity and maturity but we can’t forget neither about the crisis period of the growth. Furthermore, the entity of the growth also has horizontal, vertical and lateral directions depending on the inner and outward methods. For this reason, the realization of the firm’s growth has broad repository. From these repositories, we examine 3 fields – innovation, merger and acquisition, as well as portfolio investment – with case study and database analysis. We focus on the growth of the firm in our essay. We make an attempt to explain the role of the innovation and portfolio investment in the growth of the firm, moreover we try to expose the motivation of the merger and acquisition as an outward growth strategy. We execute the quantitative analysis with the results of international and Hungarian examinations and we confirm our hypothesis.

KEYWORDS: growth, innovation, M&A, active portfolio management
JEL Codes: M150, G30, G34A tanulmány letöltése / Full text download