DOI: 10.21637/GT.2016.2.05.


A Bázeli ajánlások és a CRD módosításai, valamint hatásuk a hazai hitelintézeti szektor tőkemegfelelési mutatójára és szavatoló tőkéjére

Changes of Basel regulatory framework and CRD and their impact on Capital adequacy ratio and Guaranty capital of banks in Hungary


FÜSTÖS Hajnalka


A banki tevékenységek globalizálódása során egyre inkább felmerül az igény a hitelintézetek egységes szabályozása és felügyelete iránt, az eltérő nemzeti szabályozások közelítése, valamint közös irányelvek, jogszabályok alkalmazásával. Az egyes államok hazai szabályozásának és gyakorlatának különbözősége megnehezíti a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások tevékenységéről a megfelelő kép kialakítását, az eredmények mérését, a prudens működés biztosítását és a hatékony felügyeletet. Az egységes nemzetközi bankszabályozás első eklatáns megnyilvánulása az 1988-ban kiadott Bázel I. szabályozócsomag. Az első egységes csomag elfogadását követően hamar világossá vált, hogy módosítások, illetve további szabályozások szükségesek, és később a 2008-ban kirobbant gazdasági világválság is jelentős változtatásokat, illetve szigorításokat indukált, amelyek eredményeként újabb szabályozócsomagok kerültek kidolgozásra és bevezetésre. Jelen tanulmány célja áttekinteni azokat a Bázeli szabályozócsomagokat, amelyeket a bankok tőkekövetelményeivel, a felügyeleti ellenőrzéssel, a jelentésszolgálattal és egyéb, a hitelintézetekkel és pénzügyi vállalkozásokkal kapcsolatos követelményekkel összefüggésben alkottak meg. Megvizsgáljuk továbbá, hogy a tőkekövetelményekre vonatkozó direktívák (CRD-k) hogyan változtak a kezdetek óta.

KULCSSZAVAK: bázeli szabályozócsomag, CRD direktíva, tőkeszabályozás, anticiklikus tőketartalék, felügyeleti ellenőrzés
JEL kódok: F55, F63, G1


Based on the globalization of the banking activities there is more and more demand for standard regulation and supervision of banks via harmonization of different local regulations and acceptance of common directives and laws. Diversities of the local regulations and practices among the countries make more difficult to achieve the suitable picture, the measure of the results, ensure the prudence operation and efficient supervision. The global regulatory framework Basel I was the first standard international regulation published in 1988. After the first standard international regulation shortly came up the necessary of further regulations and later the financial crisis 2008 also generated significant amendments and as a result new regulatory frameworks have been developed and set up. The aim of this study is to review Basel regulatory frameworks about the capital requirements, supervision, reports and other requirements regarding banks and financial institutes. Further goal is to investigate changes of the directives (CRD) in connection with capital requirements from the beginning.

KEYWORDS: Basel regulatory framework, CRD directive, capital regulation, anticyclical capital reserve, supervisory control
JEL Codes: F55, F63, G1A tanulmány letöltése / Full text download