DOI: 10.21637/GT.2013.1.07.


Női munkavállalás az osztrák-magyar határrégióban

Women’s employment in the Austrian-Hungarian border region


MOLNÁR Csilla


Kutatásom során olyan nőket szólaltatok meg, akik diplomásként vagy egyetemi hallgatóként a szomszédos ausztriai településekre járnak át takarítani. Így megszerzett jövedelmük jóval a magyarországi átlag fölött van. Úgy tűnik, tevékenységük alacsony presztízse sem zavarja őket túlzottan. Egyrészt abban reménykednek, hogy később jobb munkát kapnak, másrészt a tény, hogy jövedelmükből itthon biztosan meg tudnak élni, a további fenntartásokat félresöpri. Mindezen elemek hozzájárulnak ahhoz, hogy a strukturált mélyinterjúk nyomán a vizsgált csoport esetében továbbgondolható az identitás és regionalitás összefüggése. A fogyasztás nyugati mintáinak közvetlen megtapasztalása és keresetük révén az ebben való részesedés lehetősége az önbecsülést erősítő tényezővé válik. Kutatómunkám megerősíti azt a feltételezésemet, hogy a fogyasztás fogalmát ebben a megváltozott értelmében, mint aktív, cselekvő ágenciát érdemes továbbgondolni.

KULCSSZAVAK: szövegszerűség, regionalitás, gender, munkavállalás, fogyasztás

During my research I was interviewing women, who are going over to the neighbouring Austrian settlements as graduated or as university students to clean houses. Their income earned is far over the Hungarian average. They seem not to be bothered by the low-prestige of their activity too much. On the one hand they are hoping to get a better job later on, on the other hand the fact that they can surely live on their income at home will further reservations sweep away. All these components contribute to that on the basis of the structural depth interviews in case of the tested groups the connection of the identity and the regionalism should further to be considered. The direct experience of the western samples of consumption and their possible participation in it by their earnings will become a strengthening factor of their self esteem. My research work confirms my assumption that the definition of consumption in this altered sense is worth to be considered as active agency.

KEYWORDS: textuality, regionality, gender, employment, consumption


A tanulmány letöltése / Full text download