DOI: 10.21637/GT.2011.3-4.04.


Vizióterápia – az Európai Unió foszladozó jövőképéhez

Vision Therapy


MÁRFAI MOLNÁR László


Írásomban Törökország európai integrációs lehetőségeit tekintem át. Ennek összefüggésében kitérek a poszt-szekuláris társadalmi gyakorlat kérdéskörére, ennek európai és iszlamista értelmezéseire. A toleranciamodellek lehetőségei nyomán pedig újabb megfontolásokra utalok. Eszerint a csatlakozott és csatlakozó új tagállamok olyan minőségeket léptetnek be az Európai Unió – jelenleg erősen bomlásnak indulni látszó, korábban elképzelhetetlennek hitt válságok torló hullámaival sújtott – világába, amelynek következtében a hagyományos európai társadalomszervező eljárások korábban nem ismert elemekkel bővülnek.

KULCSSZAVAK: poszt-szekularitás, iszlám, reform, integráció, tolerancia, diverzitás

In my paper I give an overview of some aspects of the opportunities of Turkey’s European integration. In this context I discuss issues of the post-secular social practice, its European and Islamic interpretations. On the basis of the opportunities of models of tolerance I refer to further considerations. According to this discussion the new member states and the novel aspirants provide the world of the European Union – which at present displays signs of disintegration as a result of a succession of crises, which were unthinkable in the past – with new qualities. As a consequence the traditional European practices of social organization acquire new, formerly unknown characteristics.

KEYWORDS: post-secularity, Islam, reform, integration, tolerance, diversity


A tanulmány letöltése / Full text download