DOI: 10.21637/GT.2011.00.10.


A társadalmi fejlődés, az információs műveltség és a könyvtár kapcsolata

Correlations Between the Social Development, the Information Literacy and the Library


KISS Danuta Stanislawa


Az információs társadalomnak nevezett posztindusztriális társadalom új iparágakat, új értékeket hozott létre. Új információs és kommunikációs technológiák jelentek meg az élet minden területén, elterjedését és használatát az információs társadalom fejlődésével foglakozó kutatások szélesen vizsgálják. A változások új képességeket igényelnek a gazdasági élet részvevőitől. Az információs piacon megjelenő árubőség, az információ áradatkezeléséhez nem elegendő az információs technológiák ismerete és alkalmazása. Az új lehetőségek kiaknázáshoz, a fejlődéssel való lépéstartáshoz szükség van az információs műveltségre, amellyel rendelkező személy felismeri az információ szükségletét, képes megtalálni az információt, értékelni és hasznosítani azt. Az információs műveltség nélkülözhetetlen az aktuális kulcskompetenciák közé tartozó, a munkaerőpiacon való érvényesüléshez szükséges kommunikációs készség fejlesztéséhez, alapja az önképzésnek és az élethosszig tartó tanulásnak. A korszerű információs technológiákat alkalmazó kompetens könyvtárosok munkájára támaszkodó könyvtár, mint az információs piac olyan részvevője, mely nemcsak létrehozza, feltárja és szolgáltatja az információt, hanem kereshetővé, értékelhetővé teszi azt, egyben a legalkalmasabb hely az információs műveltség tanulására.

KULCSSZAVAK: információs társadalom, kommunikáció, információs technológiák, információs műveltség

The postindustrial society called information society has created new industries and values. New information and communicational technologies have appeared in all life-areas, researches that are observing the development of the information society are investigating their spread and usage. Changes require new skills from the participants of the economic life. To be able to handle the overabundance appearing in the information market and the information flow, knowledge and application of the information technologies are not enough. A person who possesses information literacy that is needed to exploit new opportunities and to keep up with development, is able to find, evaluate and utilize the information. Information literacy is essential to develop the communication skills that is one of the actual key competences, which is required by prevailing in the labourmarket, is the basis of self-education and life long learning. The library based on the work of competent librarians who use up-to-date information technology, as a significant participant of the information market, which not only creates, reveals and processes the information, but also makes it searchable and evaluable, is the most appropriate place to learn the information literacy.

KEYWORDS: information society, communication, information technologies, information literacy


A tanulmány letöltése / Full text download