DOI: 10.21637/GT.2011.00.01.


Gazdaságfejlesztés a reformkorban és a XXI. században

Economic Development at the Beginning of the 19th Century and in Our Days


SZÉKELY Csaba


A magyar reformkor a XIX. század húszas-harmincas éveiben, sokak szerint gróf Széchenyi István 1825-ös országgyűlésen tett akadémiai felajánlásával kezdődött. Az akkori időszak fő problémája Magyarország leszakadása, az európai progressziótól való lemaradása volt, amelyre a polgárosodás és a gazdaság fejlesztése adhatta meg a választ. Mindez nemzetpolitikai programmá vált Széchenyi gondolatvilágában és tevékenységében. Elsősorban a tágabb értelemben vett infrastruktúrafejlesztésben vélte megtalálni a megoldást, amelybe a tudást, a közlekedést és az ipartelepítést is beleértette. Külföldi (elsősorban angliai) tapasztalatai birtokában jól tudta, hogy a gazdasági folyamatok megváltoztatása emberöltőnyi időt is kíván. Ennek megfelelően Széchenyi és korának kiválóságai hosszú távra határozták meg a magyar gazdaság fejlődésének irányvonalát, amelynek főbb erényei és eredményei még ma is érzékelhetők. Napjainkban hasonló kérdések feszülnek a magyar társadalomban és gazdaságban, de a kihívásokat igazából a gazdaság eddigi fejlődésének tévútjai jelentik. Ez egyrészt a globális pénzügyi és gazdasági rendszerre, de a hazai gazdasági struktúrára és gazdaságpolitikára is vonatkozik. Az előadás Széchenyi szerepének méltatása mellett elsősorban a közeljövő gazdaságára és társadalmára nehezedő legfontosabb problémákkal és megoldásuk lehetőségeivel kíván foglalkozni.

KULCSSZAVAK: reformkor, gazdaságfejlesztés, CO2 emisszió, klímaváltozás, cortexkorszak, klímapolitikai intézkedések

The reform period in Hungary began in the 1820s-1830s. Many think it began when Count István Széchenyi donated a year’s income of his estates for the establishment of the Hungarian Academy of Sciences at the Diet of 1825. The main problem of that period was Hungary’s falling behind the European development, for which rising of the middle classes and economical development could be the solution. All these became a national political programme in Széchenyi’s ideas and activity. He believed to find the solution first of all in the wider sense of infrastructural development in which he included knowledge, transport and location of industry. On the basis of his experience gained abroad (mainly in England), he was aware that changing economic processes needed time of a generation. According to this Széchenyi and other prominent persons of that time determined long-term directives of the economic development in Hungary, main values and results of which can be felt even today. In our days similar issues have occurred in the Hungarian society and economy, but in fact the so far misdirected economic development means the challenges. It concerns the global financial and economic system on the one hand and also the national economic structure and economic policy on the other hand. Besides appreciating Széchenyi’s role, the paper is about the most important problems arising in the economy and society in the near future and the possible solutions.

KEYWORDS: the reform period, economic development, CO2 emissions, climate change, cortex-era, climate policy measures


A tanulmány letöltése / Full text download