DOI: 10.21637/GT.2010.1.01.


Felsőoktatásunk versenyképessége

The Competitiveness of the Hungarian Higher Education


BARAKONYI Károly


Felsőoktatásunk versenyképességét ma valójában nem tudjuk megítélni: ezt a kérdéskört a fogalmak tisztázatlansága, az alapkérdések megválaszolásának elmulasztása jellemzi. Nem beszélhetünk rendszerszemlélet problémakezelésről sem. Elmaradt a felsőoktatás pozícióelemzése, az elérendő, mérhető célok világos megfogalmazása, a követendő stratégiák kidolgozása, az alrendszerek összehangolása – a probléma kezelésénél hiányzik a stratégiai szemlélet. Ezen hiányosságok miatt csak különféle akciók ötletszerű (lobbik által vezérelt) felsorolása jelenik meg a dokumentumban. Ha nem mondjuk meg, mit értünk versenyképességen, a versenyképességet milyen tényezők befolyásolják, honnan indulunk és mit akarunk elérni, ha nincs számon kérhető cél és program, megvalósítást vezérlő stratégia, akkor az akcióktól maguktól sokat nem várhatunk. A tanulmány kísérletet tesz a versenyképesség fogalmának a tisztázására, a felsőoktatás területére történő adaptálására, a tudáspiac feltételrendszerében megválaszolandó – a versenyképességet meghatározó – kérdések megfogalmazására.

KULCSSZAVAK: felsőoktatás, versenyképesség, Bologna folyamat, Európai Felsőoktatási Térség

Today, we cannot really judge the competitiveness of the Hungarian higher education. This issue in Hungary is characterized by unclarified ideas, failure to answer basic questions. We cannot speak about systematic problem handling either. We missed to analyze position of higher education, outlining of measurable objectives, clear definition of the strategies to be followed, harmonizing the subsystems – the lack of strategic approach to the treatment. Because of these shortcomings, only desultory various actions (controlled by lobbyists) appear in the government documents. If you do not make clear what is meant by competitiveness, what factors influence competitiveness, where we start from and what we want to achieve, if not accountable objective and clear, accepted strategic program to control the process: actions themselves would not lead us to the desired success, effectively, efficiency. The paper attempts to clarify the idea of competitiveness, to outline the main questions – determining competitiveness – to be answered in the frame of knowledge market.

KEYWORDS: higher education, competitiveness, the Bologna Process, European Higher Education Area


A tanulmány letöltése / Full text download